Hesbjerg Naturanium

Vision for Hesbjerg Naturarium

Af Edmund Madsen – indsatte billeder taget af Søren Wiilsbøll

Et naturaium er et begrænset område i naturen, hvor der vil være muligheder for at skabe et naturlandskab, hvor mennesket kan lære naturen bedre at kende. Det er tænkt som en koncentreret samling af den danske flora og fauna. Her kan indføres planter, som ikke nødvendigvis allerede findes i det pågældende område. Der kunne også plantes en afdeling med verdensskov (en verdensfredskov),
hvori træer fra andre lande med samme klimatiske vilkår ville kunne indgå. Et naturarium er altså en form for en syntese mellem et naturbeskyttelsesområde og en botanisk have.

Et naturarium kan bruges til undervisning og forskning. For at kunne bevare og værne om naturen er det nødvendigt, at mennesker får mulighed for, selv at opleve naturen på tæt hold. Samtidig skal det ske på en måde, hvor naturen ikke lider overlast på grund af mennesket fremfærd.

Vi tror, det er en god idé, at skolebørn lærer om den danske natur. At de kender forskel på de forskellige blomster, træer og buske. Det giver en større livskvalitet hos det enkelte menneske. Sangen ”Jeg ved en lærkerede får en større betydning, når man ved, hvordan en lærke ser ud! Sangen om at plukke fløjlsgræs og riddersporer bliver ligesom mere værdifuld, når man ved, hvordan planterne ser ud.

Ved at samle mange forskellige arter på et sted vil det blive lettere at bruge det til undervisning. I et naturarium gælder samme princip som i en botanisk have. Her kan man komme og få en viden og en naturoplevelse, det kan være svært at få andre steder.

Hesbjerg Naturarium vil blive en del af Hesbjerg skov. En del af Hesbjerg skoven tilhører Hesbjerg Slot. Det er i den del af skovens de ældste og største træer står. Skånsom oprydning og bevarelse af døde træer har gjort området til en levende oase for mange former for liv. Området har gennem mange år ligget uberørt.

I og omkring den eksisterende skov findes der alle mulige former for natur, som bør bevares til gavn for helheden. Det gælder krat, hegn, diger, skrænter, overdrev, moser og søer, som giver liv til dyr og fugle. Skoven skal fredes og dyrkes bæredygtig, men samtidig være åben for publikum, der ved hjælp af stier kan færdes rundt i skoven og det omkringliggende naturarium.

Med hensyn til skovrejsning på Hesbjerg, er det et ønske, at den nye skov skal være med til at danne ramme om en mere bæredygtig dyrkningsform inden for skovbrug. Desværre ses det alt for ofte, at skovens træer fældes, når træerne når en vis alder, hvilket er forståeligt nok set ud fra et økonomisk synspunkt. Men for skovens dyr og fugleliv kan det være en katastrofe. Vi ønsker, at den skov, der plantes i forbindelse Hesbjerg Naturarium blive en fredsskov.

På Hesbjerg findes der gamle velbevarede hegn og krat rundt om markerne. Nøddebuske og kirsebærtræer, blandet med brombær, hyld og hvidtjørn udgør en stor del af bevoksningen. Disse hegn giver ly og læ for et varieret dyre – og fugleliv. Gamle æbletræer, hvoraf nogle er blevet en del af skoven, gør stor gavn for vinterens fugle.

Så alt i alt er her store muligheder for at oprette et fuglereservat. Og da der ikke har været drevet jagt på Hesbjergs jorde gennem snart et halv århundrede vil være gode muligheder for at observere fuglene på tæt hold, uden at det går ud over deres naturlige leveområde. Omkring vores vandhuller er der naturligvis også et rigt fugleliv. Her trives blandt andet nattergalen i stort antal, og især i maj er det en oplevelse at høre den synge. I dette område er der planen at bygge et udsigtspunkt, hvor publikum kan få informationer om, hvilke fugle der findes i området. Fra dette punkt kan der ofte ses rovfugle på vingerne, der søger deres føde i det åbne landskab.

Et overdrev er oprindeligt et område, der lå uden for landsbyens opdyrkede marker. Her kunne geder, får og kvæg græsse. Og derved være med til at overdrevet ikke blev til skov. Denne form for afgræsning gør det muligt for mange planter og urter at overleve til gavn for insekter og krybdyr. På Hesbjerg findes der flere overdrev, som bør bevares. På Hesbjergs jorde findes der søer og vandhuller, der er livsnødvendigt for et varieret liv på området. For nogle år siden blev et par mosehuller renset op, så de i dag fremstår som rene søer. Her ses fiskehejren og andre søfugle dagligt.

Hvorfor et naturaium på Hesbjerg? Vi mener, at Hesbjergs natur allerede har så meget at give offentligheden. Et naturaium vil kun være en overbygning, som kan danne ramme om både undervisnings- og forskningsprojekter. Hesbjerg er beliggende, så adgang til og fra stedet ikke kræver de store anlægsudgifter i form af nye veje ect. Her findes allerede en række små stier, der blot skal bevares og stierne er forbundet med offentlig vej. Hesbjerg ligger i udkanten af Odense kommune. Det vil derfor være naturligt at kommunens skoler bruger Hesbjerg Naturarium til naturundervisning og derved giver eleverne mulighed for at komme tættere på naturen, I ”gamle dage” var det ikke ualmindeligt, at børn havde vilde blomster med i skolen til botanikundervisning. I vore dage kunne en fotosafari i et naturaium være en mulighed

Følgende idé har bl.a. været forelagt Danmarks Naturfredningsforening, HesbjergFonden, Danmarks Ornitologiske Forening, Fyns Skovdyrkerforening og Assens Planteskole, som har vist stor interesse for projektet. Med god opbakning fra HesbjergFonden og Hesbjerg Skov A/S blev naturariumstien åbnet i pinsen 2016.

Scroll to Top